Print this Page

Top

■ Emergency Information

There is no information.

■ New’s

 (AED) information in Minami-ku

■ Organization

  • Bridging Heart Center Tokai
  • Hamamatsu-shi, Naka-ku, Daiku-machi 15 Daichi bldg 4
  • Tel / Fax :053-523-9479
  • E-mail: info@bhctokai.jp